Innocence

posted on 15 Jun 2013 00:41 by blackorder in Information

 

Innocence

 
 

อินโนเซนต์ คือ สสารชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทำลาย [ดาร์กแมทเทอร์] และปลดปล่อยดวงวิญญาณภายในอาคุม่าให้ไปสู่สุขคติได้ และยังใช้ต่อกรกับท่านเคาท์นพันปีในสมัยโบราณ จึงถูกเรียกขานว่า [ผลึกแห่งพระผู้เป็นเจ้า] โดยอินโนเซนต์จะเลือกมนุษย์ซึ่งเป็นผู้เชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เมื่อได้เชื่อมต่อแล้วอินโนเซนต์จะกลายเป็นศาสตราที่กำราบอาคุม่าได้

 

(รูปร่างของอินโนเซนต์เมื่อไม่ได้เป็นศาสตรา)

 
 

ศาสตรากำราบอาคุม่าจะมีลักษณะแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งได้เป็น*

-           ติดตัว : อินโนเซนต์สิงสถิตในวัตถุชิ้นหนึ่งๆ โดยผู้เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกับวัตถุนั้น

-           สิงสถิต : แทนที่หรือกลายเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย เช่น แทรกซึมไปกับผิวหนัง กลายเป็นแขนที่กลายเป็นอาวุธรูปแบบต่างๆได้ เป็นต้น โดยรูปแบบนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้ดีกว่าแบบติดตัว

 

อินโนเซนต์จึงเป็นอาวุธและกุญแจสำคัญในสงครามศักดิ์สิทธิ์กับท่านเคาท์นพันปี แต่ข้อความจากจัตุรัสศิลา (ซึ่งก็ถูกสร้างจากอินโนเซนต์เช่นกัน) ในตอนท้ายได้บอกว่า เพราะ [สามทิวาแห่งความมืด] ทำให้อินโนเซนต์กระจัดกระจายไปทั่วโลก การรบกับท่านเคาท์นพันปีจึงเป็นไปโดยยาก และทำให้การแย่งชิงอินโนเซนต์เป็นตัวติดสินสงคราม หากท่านเคาท์นทำลายจนหมดสิ้นแล้ว โลกก็คงถึงจุดจบ และนั่นคือภารกิจของเอ็กโซซิสท์ ผู้เชื่อมต่อหรือสาวกที่พระผู้เป็นเจ้าได้เลือกสรร

(จัตุรัสศิลา จารึกที่บอกข้อความเกี่ยวกับสงคราม)

 *รูปแบบคริสตัลยังไม่ปรากฏบนไทม์ไลน์คอมมูปัจจุบัน จึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

The Heart of Innocence

ในบรรดาอินโนเซนต์ทั้ง 150 ชิ้น (ตามที่ระบุในจัตุรัสศิลา) มีชิ้นหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดพลังของอินโนเซนต์ทั้งหมด หากถูกทำลายแล้ว อินโนเซนต์อื่นๆก็จะถูกทำลายลงด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ทางศาสนจักรยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่อง

 

 

...To be continued...

Comment

Comment:

Tweet

Categories